podaruj  dziecku 

radość tworzenia

 

KREACJA   NAUKA    ZABAWA


„Praca służb mundurowych, medycznych
oraz prasowych w czasach pandemii”
§ 1
Organizator
Organizatorem konkursu są: Komenda Powiatowa Policji w Puławach, ul. Wojska Polskiego
6, 24 – 100 Puławy, tel.: 47 812 32 25, e-mail: rzecznik.kpppulawy@lu.policja.gov.pl
Redakcja Tygodnika Wspólnota Puławska, ul. Fieldorfa-Nila 18/9, 24-100 Puławy, tel.: 780
029 979, e-mail: pulawy@24wspolnota.pl
§ 2
Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się 12 maja 2020 r., a jego rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 2 czerwca
2020 r. Zdjęcie pracy należy wysłać na adres mailowy redakcji Tygodnika Wspólnota
Puławska - pulawy@24wspolnota.pl do 28 maja 2020 r.
§ 3
Cel, forma i zakres tematyczny konkursu
1. Celem konkursu jest zachęcenie do szerszego spojrzenia na pracę służb, zwłaszcza
w sytuacji epidemii, okazanie wsparcia i szacunku dla instytucji podejmujących działania na
rzecz walki z pandemią, a także odkrywanie i rozwijanie możliwości twórczych u dzieci
i młodzieży.
2. Tematem konkursu jest zaprezentowanie pracy służb – mundurowych, medycznych
i prasowych podczas obowiązującego stanu epidemii koronawariusa w formie okładki
Tygodnika „Wspólnota Puławska”.
§ 4
Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież klas 1 - 6 szkół podstawowych,
mieszkające na terenie powiatu puławskiego.
2. Uczestnicy przygotowują jedną pracę w dowolnej technice plastycznej, o formacie A3
lub A4. Wskazana jest różnorodność technik i materiałów.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
4. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne z prawem,
posiadające znamiona plagiatu lub mogące prowadzić do naruszenia praw innych osób.
5. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego
regulaminu.
§ 5
Termin i warunki dostarczania prac
Zdjęcie pracy należy wysłać na adres mailowy redakcji Tygodnika Wspólnota Puławska -
pulawy@24wspolnota.pl do 28 maja 2020 r. W mailu oprócz zdjęcia pracy przesłanego
w załączniku należy podać następujące informacje: imię i nazwisko autora oraz adres
zamieszkania, nazwę szkoły, do której uczęszcza, wiek autora, tytuł pracy, telefon
kontaktowy do opiekuna). W temacie maila należy umieścić: „Konkurs: Praca służb
mundurowych, medycznych oraz prasowych w czasach pandemii”. Prace przesłane
po terminie nie będą poddawane ocenie.
§ 9
Zasady przyznawania nagród
1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria I – klasy 1 – 3 SP,
kategoria II – klasy 4 – 6 SP.
2. Zwycięskie prace zostaną wyłonione przez przez Komisję Konkursową w składzie:
podinsp. Rafał Skoczylas – Komendant Powiatowy Policji w Puławach,
Marta Pietroń- redaktor prowadzący Tygodnika Wspólnota Puławska,
Teresa Furtak - instruktor Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach
uczeń Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie.
3. Komisja Konkursowa wybierze zwycięzców spomiędzy osób, które spełnią wszystkie
warunki wymienione w pkt. 2-5. Przy ocenie, Komisja brać będzie pod uwagę przede
wszystkim zgodność pracy z tematem konkursu, wykorzystane techniki, jakość i atrakcyjność
pracy oraz kreatywność wykonania.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach Tygodnika Wspólnota Puławska 2 czerwca
2020 r. oraz na stronach internetowych organizatorów konkursu
www.pulawy.lubelska.policja.gov.pl, www.pulawy.24wspolnota.pl. Zdjęcia przesłanych prac
zostaną wykorzystane do stworzenia wirtualnej wystawy w formie filmu.
6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Kategoria kl. 1-3:
I miejsce – maskotka policyjna Lew Leon, koszulka, książka oraz zestaw gadżetów (kubek,
smycz, długopis)
II miejsce – torba szkolna, koszulka oraz zestaw gadżetów (kubek, smycz, długopis)
III miejsce – książka, koszulka oraz zestaw gadżetów (kubek, smycz, długopis)
Kategoria kl. 4-6:
I miejsce – maskotka policyjna Lew Leon, koszulka, książka oraz zestaw gadżetów (kubek,
smycz, długopis)
II – miejsce – saszetka na rower, koszulka oraz zestaw gadżetów (kubek, smycz, długopis)
III miejsce – książka, koszulka oraz zestaw gadżetów (kubek, smycz, długopis)
7. Organizator konkursu zastrzega jednocześnie, że Komisja może przyznać także dwa
wyróżnienia (po jednym w każdej kategorii wiekowej). Autorzy wyróżnionych prac również
otrzymają nagrody rzeczowe.
8. Warunkiem odbioru nagrody rzeczowej będzie wcześniejsze dostarczenie nagrodzonej
pracy do Komendy Powiatowej Policji w Puławach.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu na inne,
bez podawania przyczyn dokonanych zmian, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie
wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
§ 18
Oświadczenia o prawach autorskich i przetwarzaniu danych osobowych.
1. Każdy uczeń biorący udział w Konkursie poprzez złożenie pracy konkursowej akceptuje
warunki niniejszego regulaminu oraz przenosi nieodpłatnie przysługujące mu prawa
autorskie, prawa majątkowe do pracy na Organizatorów konkursu. Autor pracy konkursowej
wyraża zgodę (potwierdzoną przez rodziców bądź opiekunów) na publikowanie pracy
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
O prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym na ich zwielokrotnienie dowolną techniką,
wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w Internecie;
2. Każdy biorący udział w konkursie poprzez wysłanie pracy konkursowej wyraża zgodę na
wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach publikacji listy laureatów oraz
podania autorstwa pracy konkursowej.
3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych swoich i dziecka na potrzeby Konkursu zgodnie z art. 6 ust.
1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie RODO).
§ 17
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie ponoszą jego uczestnicy.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia zgłoszonych prac
konkursowych, które nastąpiły z przyczyn od nich niezależnych.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia mające wpływ na przebieg
konkursów, których nie byli w stanie przewidzieć oraz działania i zaniechania operatorów
telekomunikacyjnych.
4. Prawo do wiążącej i ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu oraz
ogłoszenia konkursowego przysługuje Organizatorom.
5. Organizatorzy mogą dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie i ogłoszeniu
konkursowym, które stają się obowiązujące z chwilą opublikowania ich na właściwej stronie
internetowej.
6. Organizatorzy zastrzegają, że nie zwracają zgłoszonych prac konkursowych.
7. Uczestnicy konkursu rezygnują z wnoszenia wobec Organizatorów Konkursu
z jakichkolwiek roszczeń w tym dotyczących strat i odszkodowań, które mogłyby powstać
na skutek uczestnictwa w konkursie.
8. Zwycięzcy poszczególnych kategorii konkursowych, wyrażają zgodę na upublicznienie
informacji, że zostali zwycięzcami konkursu. Zgoda obejmuje upublicznienie zgłoszonej
pracy i wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości pochodzenia oraz wieku.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu lub jego
części bez podania przyczyny.
10. Udział w konkursie wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu
i wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dane osobowe
uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców
i przyznania nagród. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego
reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych (na stronie internetowej
i facebookowej organizatorów, w prasie, na plakatach oraz we wszelkich innych
wydawnictwach).
11. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego
regulaminu. Wszelkie sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
12. Niniejszy regulamin jest dostępny w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach,
siedzibie redakcji Wspólnoty Puławskiej oraz na stronach internetowych wymienionych
podmiotów. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonu:
*601 579 472 – podkom. Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowy KPP w Puławach
*780 029 979 – red. Marta Pietroń, redaktor prowadzący tygodnika Wspólnota Puławska
REGULAMIN  
KONKURSU  PLASTYCZNEGO
'' PRACA  SŁUŻB  MUNDUROWYCH, MEDYCZNYCH  ORAZ  PRASOWYCH  W  CZASACH  PANDEMII ''
Zapraszam wszystkich do uczestnictwa w konkursie plastycznym